Vše o mediaci

Řešíte spory se svými obchodními partnery, zaměstnanecké spory, sousedské spory, konflikty v rodině? Ocitli jste se ve slepé uličce, ale nechcete se soudit?

I přes odlišnosti v zájmech a potřebách existuje cesta, jak dosáhnout smíru. Řešením je

Mediace

Mediace je v ČR rozšířena od konce minulého století, zatím však bohužel ne v takové míře jako v západním světě, kde se stala již v mnoha případech součástí smluvních ujednání jako první způsob řešení sporů.

Mediace představuje ekonomicky i časově efektivní a konstruktivní metodu mimosoudního řešení sporů pomocí neutrální kvalifikované třetí osoby – mediátora.

Jedná se o způsob, kterým lze vyřešit konflikt, aniž bychom se museli dostavit k soudu.

Zatímco soudní a rozhodčí řízení řeší spory direktivně, formálně a ve většině případů veřejně, mediace je proces důvěrný, jehož cílem je spor vyřešit a ne nalézt viníka či autoritativně rozhodnout. Mediace hledá řešení vhodné pro obě strany tak, aby z mediace obě strany odcházely jako vítězové.

Mediace je vhodná zejména v těch případech, kdy stranám záleží kromě jiného i na tom, aby své vztahy urovnaly a poté spolu mohly pokračovat ve vzájemné spolupráci či soužití. Je založena na principu dobrovolnosti. Snaha a vůle stran dohodnout se je tedy zásadní podmínkou úspěšnosti.

Pravidla mediace upravuje Zákon č. 202/2012 Sb., O mediaci. Mediaci lze využít k řešení jakýchkoli druhů mezilidských konfliktů, sporů rodinných, pracovních, obchodních, sousedských, spotřebitelských a občanskoprávních – rozepře mezi sousedy, mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, spory o dědictví, spory plynoucí ze vzájemných obchodních vztahů mezi podnikateli i spory vznikající uvnitř podnikatelských subjektů.

Úspěšnost mediací se pohybuje okolo 80%.

Kromě dobrovolně zvolené mediace může soud nařídit tzv. první setkání s mediátorem dle §100/2 Občanského soudního řádu. To znamená, že v již započatém soudním sporu rozhodne soud, pokud je to vhodné a účelné, o přerušení řízení za účelem pokusu o smírné vyřešení kauzy prostřednictvím mediace. Během prvního setkání s mediátorem se strany rozhodnou, zda chtějí svůj spor řešit smírnou cestou. Pokud ano, soud řízení přeruší. Mediátora si pro řešení svého sporu určí sami účastníci nebo jej ze seznamu zapsaných mediátorů vybere soud. Po dobu co je mediace zahájena a probíhá, nedochází k běhu promlčecí ani prekluzivní lhůty.

Mediace je zahájena podpisem Smlouvy o provedení mediace a výsledná dohoda stran je pak ošetřena v Mediační dohodě, za jejíž obsah jsou odpovědny strany konfliktu .

Mediátor

Služby zapsaného mediátora poskytuje osoba, která je bezúhonná, má vysokoškolské magisterské vzdělání, úspěšně složila státní zkoušku mediátora a je zapsaná v seznamu mediátorů Ministerstva spravedlnosti ČR, jež  zároveň nad mediátory vykonává dohled. Jedná se o mezioborovou profesi, která zahrnuje zejména oblast práva, psychologie a sociologie.

Mediátor je odborník na komunikaci a efektivní vyjednávání, který za pomocí různých komunikačních technik a strategií napomáhá účastníkům mediace dospět k urovnání sporu a nalézt vzájemně přijatelné řešení. Je školený v pomoci lidem tak, aby vzájemně pochopili své jedinečné, ale mnohdy odlišné názory na stejnou věc. Podpora a obnovení komunikace mezi spornými stranami je jedním z cílů mediace a předpokladem úspěšného řešení jejich konfliktu.

Mediátor je vždy nestranný a nezávislý. Mediátor nerozhoduje, kdo má pravdu a kdo ne, mediátor nenavrhuje žádná řešení. Mediátor není soudce ani rozhodce, je odpovědný pouze za proces mediace. Úkolem mediátora a cílem mediace je pomoci účastníkům mediace v nalezení takového společného řešení jejich problému, které bude pro obě strany sporu spravedlivé a smysluplné.

Mediátor je oporou a průvodcem stran při hledání možností  jak se dohodnout a nalézt smírné řešení. Strany musí mít v mediátora plnou důvěru.

Mezi základní povinnosti mediátora patří kromě jiného provádět mediaci osobně, nezávisle, nestranně, s náležitou odbornou péčí a respektovat názory stran konfliktu. Mediátor je povinen zachovávat mlčenlivost o věcech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s přípravou a výkonem mediace.

Výhody mediace

Rychlost – řešení konfliktu prostřednictvím mediace je výrazně rychlejší než soudní řízení – průměrná délka soudního řízení dosahuje téměř dvou let, mediační dohody lze dosáhnout v horizontu dnů, výjimečně týdnů či měsíců
Cena – je řádově nižší než náklady vynaložené na soudní řízení, je třeba méně hodin práce mediátora, neplatí se žádné soudní poplatky. Strany se o odměnu mediátora navíc dělí rovným dílem
Mediace hledá řešení situace s ohledem na zachování dobrých vztahů do budoucna, vztahy po dosažení mediační dohody nejsou narušené, mnohdy dochází i k jejich zlepšení
Mediace mění soupeření na spolupráci
Mediace zohledňuje zájmy, potřeby a priority účastníků, hledá řešení vzniklé situace, nehledá viníka
Mediace je proces důvěrný, respektuje soukromí stran a zajišťuje absenci nátlaků
Mediace je proces dobrovolný, zahajuje se pouze se souhlasem všech stran
Strany mají kontrolu nad mediačním procesem a jeho výsledkem – strany uzavírají dohodu ze své vlastní vůle a s řešením, na kterém se spolu dohodly. Oproti tomu soud rozhoduje autoritativně a strany nemohou výsledek ovlivnit.

Jaké spory jsou pro mediaci nejvhodnější

  • Rodinné spory – rozvod, rozdělení majetku, svěření dětí do péče, péče o děti atd.
  • Obchodní spory – vztahy mezi právnickými a fyzickými osobami, pohledávky, dělení společností atd.
  • Pracovní spory – vztahy mezi zaměstnanci, řešení problémů v kolektivu, vztahy mezi vedením a zaměstnanci atd.
  • Sousedské spory – obtěžování hlukem, spor o hranice pozemku, přesah sousedovy stavby, omezení přístupu na pozemek atd.
  • Občanské spory – spotřebitelské spory, spory s nájemníky, otázky spoluvlastnictví, spory mezi občany atd.

Průběh mediace

Zájemci o mediaci osloví vybraného mediátora a sejdou se s ním na bezplatném informativním setkání, kde mediátor objasní stranám v konfliktu, co je mediace, jak probíhá a na kterém si všichni zúčastnění dohodnou základní podmínky . Tyto podmínky, zejména cena, místo konání a délka trvání mediace jsou ošetřeny ve Smlouvě o provedení mediace.

Poté je na dohodnutém místě a v dohodnutém čase zahájeno samotné mediační řízení. To je neformální, formální je pouze postup, který musí mediátor dodržet. Během procesu mediátor získává informace o konfliktu, zjišťuje potřeby a zájmy stran, zprostředkovává komunikaci a pochopení. Mediátor pouze klade otázky, neřeší, nehodnotí. V momentě, když strany i mediátor došly k bodu, kdy byly sděleny zásadní informace k případu, je stanoven předmět jednání, tedy skutečnost, ke které strany budou hledat řešení. Klienti si vybírají ze řešení ta, která jsou přijatelná pro obě strany, která jsou reálná a která jsou v souladu s jejich zájmy a potřebami.

Nalezené řešení je poté uvedeno v Mediační dohodě, která je podepsána oběma stranami a mediátorem, který podpisem stvrzuje, že dohody bylo dosaženo v rámci mediace.

Mediace končí:

kromě jiného

  1. Sepsáním a podpisem mediační dohody, ve které je nalezené řešení ukotveno
  2. Písemným oznámením o ukončení mediace kterýmkoliv z účastníků, a to okamžikem doručení poslednímu z účastníků
  3. Uplynutím doby, na kterou byla mediace sjednána

Celý proces je směřován zejména k tomu, aby strany konfliktu odcházely z mediace pochopené a spokojené.

Vykonatelnost mediační dohody

Aby byla mediační dohoda vykonatelná, strany sporu ji mohou předložit soudu ke schválení formou soudního smíru. Soud musí rozhodnout o schválení mediační dohody ve lhůtě 30 dnů. Další možností, jak dosáhnout toho, aby byla  mediační dohoda vykonatelná, je sepsání notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti.

Mediační dohoda se tedy stává exekučním titulem až po schválení soudem nebo sepsaním formou notářského zápisu s přímou vykonatelností.